Điều chuyển TSCĐ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tài sản cố định > Điều chuyển >

Điều chuyển TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép lập chứng từ ghi nhận việc điều chuyển TSCĐ từ đơn vị sử dụng này sang đơn vị sử dụng khác.

Cách thao tác

Tại phân hệ Tài sản cố định, chọn chức năng Điều chuyển bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Điều chuyển chọn chức năng Thêm):

Dieu_chuyen_TSCD

Khai báo thông tin chi tiết về việc điều chuyển TSCĐ:

oThông tin chung: khai báo thông tin về biên bản điều chuyển, ngày điều chuyển, lý do điều chuyển và thông tin tham chiếu (xem thêm Chọn chứng từ tham chiếu)...

oThông tin chi tiết: khai báo tài sản được điều chuyển từ đơn vị sử dụng nào sang đơn vị sử dụng nào.

Sau khi khai báo xong thông tin điều chuyển TSCĐ, nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu cần in => có thể theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

NOTE_iconnoteĐối với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh và sử dụng cả hai hệ thống sổ (tài chính và quản trị), nếu kế toán làm việc tại chi nhánh nào, sổ nào thì việc điều chuyển tài sản chỉ được ghi nhận trên chi nhánh đó và sổ đó.

Xem thêm

     1. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

hmtoggle_plus12. Các tiện ích trên thanh công cụ
hmtoggle_plus13. Các tiện ích khi khai báo chứng từ điều chuyển TSCĐ
hmtoggle_plus14. Các tiện ích chuột phải trên tab chi tiết của chứng từ