Điều chuyển

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tài sản cố định >

Điều chuyển

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách các chứng từ ghi nhận việc điều chuyển TSCĐ từ đơn vị sử dụng này sang đơn vị sử dụng khác.  

HDSD_TAISANCODINH_Dieuchuyen_manhinhds

Trên tab Điều chuyển TSCĐ, có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Thực hiện điều chuyển TSCĐ

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

Thiết lập mẫu trên giao diện danh sách chứng từ điều chuyển TSCĐ