Đánh giá lại TSCĐ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tài sản cố định > Đánh giá lại >

Đánh giá lại TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép kế toán điều chỉnh lại thông tin về giá trị khấu hao, hao mòn luỹ kế, thời gian sử dụng... đối với các TSCĐ đã được khai báo trên sổ tài sản.

Cách thao tác

Tại phân hệ Tài sản cố định, chọn chức năng Đánh giá lại bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Đánh giá lại chọn chức năng Thêm):

Danh_gia_lai_TSCD

Khai báo thông tin chi tiết về việc đánh giá lại TSCĐ:

oThông tin chung => bao gồm các thông tin:

Biên bản số Ngày: khai báo thông tin về số biên bản và ngày đánh giá tài sản.

Lý do: có thể chọn từ danh sách mặc định của hệ thống hoặc nhập trực tiếp

Tham chiếu: cho phép chọn các chứng từ có liên quan đến việc đánh giá lại tài sản, phục vụ cho việc đối chiếu, kiểm tra khi cần (xem thêm Chọn chứng từ tham chiếu).

oThông tin chứng từ: nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ => Ngày hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số chứng từ sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.

oThành viên tham gia: khai báo thông tin về các thành viên tham gia đánh giá lại TSCĐ.

oChi tiết điều chỉnh: khai báo các thông tin về tài sản sau khi được đánh giá lại như: giá trị còn lại của tài sản, thời gian sử dụng, hao mòn luỹ kế, giá trị tính khấu hao.

oThông tin hạch toán: hệ thống sẽ tự động định khoản căn cứ vào thông tin thay đổi (giá trị còn lại của tài sản, hao mòn luỹ kế, giá trị tính khấu hao) đã được khai báo trên tab Chi tiết điều chỉnh.

Sau khi khai báo xong thông tin đánh giá lại, nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu cần in => có thể theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

NOTE_iconnoteĐối với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh và sử dụng cả hai hệ thống sổ (tài chính và quản trị), tài sản được đánh giá lại khi đang làm việc tại chi nhánh nào, sổ nào chỉ được lưu trên chi nhánh đó và sổ đó.

Xem thêm

     1. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

hmtoggle_plus12. Các tiện ích trên thanh công cụ
hmtoggle_plus13. Các tiện ích khi khai báo chứng từ đánh giá lại TSCĐ
hmtoggle_plus14. Các tiện ích chuột phải trên tab chi tiết của chứng từ

Xem số dư tài khoản

Sửa mẫu chứng từ