Tìm nhanh TSCĐ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Tìm nhanh TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tìm nhanh thông tin các TSCĐ đang được quản lý trên Sổ tài sản.

Cách thao tác

Nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_xo_combo trên giao diện khai báo có liên quan đến việc chọn TSCĐ. Ví dụ trên chứng từ Điều chuyển tài sản, nhấn mũi tên ở cột Mã tài sản, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_tim_kiem (hoặc nhấn phím F3):

Tim_nhanh_TSCD

Sau khi chọn xong thông tin TSCĐ, nhấn Đồng ý để lấy thông tin vừa chọn ra chứng từ đang khai báo.