Đánh giá lại

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tài sản cố định >

Đánh giá lại

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách các chứng từ đánh giá lại TSCĐ đã được lập.  

HDSD_TAISANCODINH_Danhgialai_manhinhds

Trên tab Đánh giá lại, có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Thực hiện đánh giá lại TSCĐ

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

Thiết lập mẫu trên giao diện danh sách chứng từ đánh giá lại TSCĐ