Chọn nhiều TSCĐ để phân bổ cùng lúc

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tài sản cố định > Tính khấu hao >

Chọn nhiều TSCĐ để phân bổ cùng lúc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép chọn nhiều TSCĐ cùng lúc để thực hiện phân bổ

Cách thao tác

Trên giao diện Bảng tính khấu hao TSCĐ , chọn tab Phân bổ

HDSD_TSCD_Tinhkhauhao_ChonnhieuTSCD

Nhấn nút Chọn nhiều TSCĐ để phân bổ cùng lúc. Thao tác như hình trên.

Sau khi tích chọn các TSCĐ, thông tin về đối tượng, tỷ lệ phân bổ,... tương ứng của TSCĐ đã chọn,nhấn Đồng ý để hoàn tất việc chọn TSCĐ để phân bổ