Tính khấu hao TSCĐ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tài sản cố định > Tính khấu hao >

Tính khấu hao TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép lập chứng từ khấu hao hàng tháng cho các TSCĐ đang được quản lý trên sổ tài sản.

Cách thao tác

Tại phân hệ Tài sản cố định, chọn chức năng Tính khấu hao bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Tính khấu hao chọn chức năng Thêm):

HDSD_TSCD_TInhklhauhao_b1

Chọn tháng và năm cần tính khấu hao, sau đó nhấn Đồng ý => hệ thống tự động sinh ra chứng từ khấu hao TSCĐ:

Kiểm tra lại thông tin khấu hao đã được hệ thống tự động sinh:

oTab Tính khấu hao: liệt kê giá trị tính khấu hao của từng tài sản.

HDSD_TSCD_TInhklhauhao_b2_01

oTab Phân bổ: liệt kê giá trị khấu hao của từng tài sản sẽ được phân bổ cho các đối tượng nào.

HDSD_TSCD_TInhklhauhao_b3

NOTE_iconnoteCó thể thiết lập nhiều TSCĐ để phân bổ, nhấn nút Chọn nhiều TSCĐ để phân bổ cùng lúc. Thao tác chi tiết xem Tại đây

oTab Hạch toán: liệt kê các bút toán hạch toán nghiệp vụ khấu hao TSCĐ

HDSD_TSCD_TInhklhauhao_b4

Sau khi kiểm tra thông tin khấu hao TSCĐ, nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu cần in => có thể theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

NOTE_iconnote1. Đối với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh và sử dụng cả hai hệ thống sổ (tài chính và quản trị), việc khấu hao TSCĐ được thực hiện khi đang làm việc tại chi nhánh nào, sổ nào chỉ được lưu trên chi nhánh đó và sổ đó.

             2. Có thể xuất khẩu thông tin phân bổ TSCĐ từ tab Phân bổ ra file excel bằng cách chọn chức năng Tiện ích\Xuất khẩu bảng phân bổ ra excel trên thanh công cụ.

3.  Kể từ phiên bản R10, chương trình cho phép sao chép thông tin KMCP trên chứng từ khấu hao TSCĐ. Thao tác chi tiết xem tại đây

Xem thêm

     1. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

hmtoggle_plus12. Các tiện ích trên thanh công cụ
hmtoggle_plus13. Các tiện ích khi khai báo chứng từ tính khấu hao TSCĐ