Tính khấu hao

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tài sản cố định >

Tính khấu hao

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách các chứng từ khấu hao TSCĐ đã được lập hàng tháng.  

HDSD_TAISANCODINH_Tinhkhauhao_manhinh

Trên tab Tính khấu hao, có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Thực hiện tính khấu hao TSCĐ

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

Thiết lập mẫu trên giao diện danh sách chứng từ khấu hao TSCĐ