Ghi giảm

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tài sản cố định >

Ghi giảm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách các chứng từ liên quan đến việc ghi giảm TSCĐ do: thanh lý, nhượng bán, mang đi góp vốn, chuyển thành CCDC...

HDSD_TAISANCODINH_Ghigiamtscd_manhinhds

Trên tab Ghi giảm, có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Thực hiện ghi giảm TSCĐ

Các nghiệp vụ ghi giảm TSCĐ:

8Thanh lý, nhượng bán TSCĐ

8Chuyển TSCĐ thành CCDC

8Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty con

8Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết

8Mang TSCĐ đi đầu tư dài hạn

 

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

Thiết lập mẫu trên giao diện danh sách chứng từ ghi giảm TSCĐ