Chuyển tài sản thuê tài chính thành tài sản sở hữu

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tài sản cố định >

Chuyển tài sản thuê tài chính thành tài sản sở hữu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép lập chứng từ ghi nhận việc chuyển TSCĐ thuê tài chính thành TSCĐ sở hữu của doanh nghiệp, khi doanh nghiệp mua lại TSCĐ thuê tài chính.  

Cách thao tác

Tại phân hệ Tài sản cố định, chọn chức năng Chuyển tài sản thuê tài chính thành tài sản sở hữu bên thanh tác nghiệp (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Tài sản cố định\Chuyển tài sản thuê tài chính thành tài sản sở hữu):

Chuyen_TS_thue_tai_chinh_thanh_TS_so_huu_01

Nhập diễn giải và chọn thông tin tài sản thuê tài chính được chuyển thành tài sản sở hữu => hệ thống sẽ tự động lấy thông tin tài sản thuê tài chính lên tab Tài sản.

Bên tab Hạch toán hệ thống sẽ tự động sinh ra bút toán định khoản căn cứ vào thông tin được khai báo trên tab Tài sản:

Chuyen_TS_thue_tai_chinh_thanh_TS_so_huu_02

Kiểm tra thông tin trên chứng từ, sau đó nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu cần in => có thể theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

NOTE_iconnote1. Đối với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh và sử dụng cả hai hệ thống sổ (tài chính và quản trị), việc chuyển tài sản thuê tài chính thành tài sản sở hữu được thực hiện khi đang làm việc tại chi nhánh nào, sổ nào chỉ được lưu trên chi nhánh đó và sổ đó.

          2. Trường hợp muốn tìm lại chứng từ chuyển tài sản thuê tài chính thành tài sản sở hữu, sẽ chọn chức năng này bên thanh tác nghiệp, sau đó nhấn Hoãn. Tiếp theo nhấn chọn chức năng Duyệt:

Chuyen_TS_thue_tai_chinh_thanh_TS_so_huu_03

Xem thêm

     1. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

hmtoggle_plus12. Các tiện ích trên thanh công cụ
hmtoggle_plus13. Các tiện ích khi khai báo chứng từ tính khấu hao TSCĐ