Kiểm kê TSCĐ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tài sản cố định >

Kiểm kê TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách các bảng kiểm kê tài sản cố định đã được lập. Đồng thời, kiểm tra được tình hình xử lý của các bảng kiểm kê đó.

HDSD_TAISANCODINH_Kiemketscd_manhinhds

Trên tab Kiểm kê, có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Lập bảng kiểm kê TSCĐ

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

Thiết lập mẫu trên giao diện danh sách bảng kiểm kê TSCĐ