Lập bảng kiểm kê TSCĐ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tài sản cố định > Kiểm kê TSCĐ >

Lập bảng kiểm kê TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập bảng kiểm kê TSCĐ tại doanh nghiệp.

Cách thao tác

Tại phân hệ Tài sản cố định, chọn chức năng Kiểm kê bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Kiểm kê chọn chức năng Thêm):

Kiem_ke_TSCD_01

Chọn ngày kiểm kê TSCĐ, sau đó nhấn Đồng ý => hệ thống tự động sinh ra bảng kiểm kê các TSCĐ đang được quản lý trên sổ tài sản, tính đến ngày đã chọn:

Kiem_ke_TSCD_02

Kiểm tra và nhập các thông tin còn thiếu trên bảng kiểm kê TSCĐ:

oThông tin chung: nhập bổ sung mục đích của hoạt động kiểm kê

oThông tin chứng từ: nhập thông tin về Số, Ngày và Giờ lập bảng kiểm kê, riêng thông tin Số sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.

oThành viên tham gia: khai báo các thành viên tham gia vào hoạt động kiểm kê TSCĐ => sử dụng chức năng chuột phải để thêm hoặc xoá thông tin về thành viên tham gia.

oKết quả xử lý: khai báo kết luận sau khi thực hiện kiểm kê => với những bảng kiểm kê đã được xử lý kế toán tích chọn vào thông tin Đã xử lý kiến nghị.

oThông tin tài sản: hệ thống đã tự động liệt kê danh sách các tài sản tính đến ngày thực hiện kiểm kê => chỉ cần cập nhật lại tình trạng và kết quả xử lý (nếu có) cho các tài sản đó.

Sau khi nhập xong thông tin, nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu cần in => kế toán có thể theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

NOTE_iconnote1. Đối với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh và sử dụng cả hai hệ thống sổ (tài chính và quản trị), bảng kiểm kê TSCĐ được thực hiện khi đang làm việc tại chi nhánh nào, sổ nào, sẽ chỉ được lưu trên chi nhánh đó và sổ đó.

          2. Đối với các tài sản được kiến nghị xử lý Ghi giảm trên bảng kiểm kê, có thể lập luôn chứng từ ghi giảm cho các tài sản đó bằng cách chọn chức năng Xử lý ghi giảm trên thanh công cụ.

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

Tuỳ chọn in