Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép khai báo và quản lý danh sách các chi phí trả trước để phân bổ chi phí cho các kỳ như chi phí thuê văn phòng trả trước, chi phí lãi vay trả trước... (chi phí trả trước là các khoản chi phí thực tế đã phát sinh, nhưng chưa được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ phát sinh và cần phải phân bổ để tính vào chi phí của từng kỳ)

 

Tại đây, có thể thực hiện:Xem thêm