Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép tùy chỉnh ẩn báo cáo và sắp xếp thứ tự báo cáo trên danh sách.

Cách thao tác

  • Trên màn hình danh sách báo cáo, nhấn nút Tùy chỉnh báo cáo, xuất hiện giao diện Tùy chỉnh báo cáo
 
    • Để ẩn báo cáo: Tích chọn vào báo cáo cần ẩn trên danh sách
    • Để sắp xếp thứ tự báo cáo: Chọn báo cáo cần sắp xếp thứ tự, nhấn mũi tên lên trên hoặc xuống dưới đển chuyển báo cáo đó đến thứ tự mong muốn.
  • Nhấn Đồng ý để lưu lại việc thiết lập.


Xem thêm