Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

+Việc chuyển đổi dữ liệu kế toán theo TT200 từ MISA SME.NET 2015 lên MISA SME.NET 2017 được thực hiện theo 3 bước:

Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn thực hiện

I. Kiểm tra dữ liệu cần chuyển đổi trên MISA SME.NET 2015

Đối với dữ liệu cần chuyển đổi trên MISA SME.NET 2015, cần lưu ý:

 • Chương trình chỉ hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2015 R26 trở lên. Với MISA SME.NET 2015 từ R25 trở về trước, kế toán cần thực hiện nâng cấp lên phiên bản mới nhất trước khi thực hiện việc chuyển đổi.
 • Cần thực hiện bảo trì dữ liệu trên MISA SME.NET 2015 trước khi chuyển đổi. Sau đó kiểm tra lại dữ liệu và đảm bảo số liệu phải khớp giữa các báo cáo, sổ sách trước khi chuyển đổi.

II. Bước 2: Chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2015 lên MISA SME.NET 2017

Sau khi đã kiểm tra xong dữ liệu cần chuyển đổi, kế toán thực hiện lựa chọn chuyển đổi theo một trong các trường hợp sau:
Chuyển một phần dữ liệu theo TT200 từ MISA SME.NET 2015 lên MISA SME.NET 2017

Chuyển toàn bộ dữ liệu theo TT200 từ MISA SME.NET 2015 lên MISA SME.NET 2017

III. Kiểm tra lại dữ liệu mới trên MISA SME.NET 2017

 • Sau khi chuyển đổi thành công, thực hiện Bảo trì dữ liệu.
  • Trên SME2017, mở dữ liệu vừa chuyển đổi lên, xuất hiện thông báo.
  • Nhấn OK.
  • Chọn kỳ thực hiện bảo trì.
  • Nhấn Thực hiện.

 

Lưu ý:

1. Trường hợp thực hiện Tách dữ liệu kế toán khi chuyển đổi dữ liệu thì tại bước bảo trì dữ liệu phải tích chọn Ghi sổ các chứng từ chưa ghi sổ để phần mềm lấy lên được số dư đầu kỳ cho dữ liệu được tách.

2. Dữ liệu sử dụng phương pháp tính tỷ giá xuất quỹ bình quân tức thời thì không nên tích chọn “Tính lại tỷ giá xuất quỹ” để đảm bảo tỷ giá xuất quỹ không bị thay đổi so với dữ liệu trên MISA SME.NET 2015.

 • Sau khi bảo trì thành công, kiểm tra lại kết quả chuyển đổi xem có chính xác so với dữ liệu trên MISA SME.NET 2015 hay không, bằng cách kiểm tra một số báo cáo sau:
 • Bảng cân đối tài khoản
 • Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng
 • Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp
 • Tổng hợp công nợ nhân viên
 • Tổng hợp tồn kho
 • Sổ tài sản cố định
 • Sổ theo dõi CCDC
 • Ngoài ra, trong quá trình chuyển đổi có phát sinh một số tình huống, kế toán có thể tham khảo cách xử lý tại đây.


Xem thêm