Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Tình huống 1

Trường hợp trên MISA SME.NET 2015 hóa đơn đầu vào đã được kê khai thuế:

 • Nếu thực hiện điều chỉnh một trong các thông tin trên chứng từ gốc như: Số hóa đơn, Ngày hóa đơn, Mẫu số, Ký hiệu hóa đơn, Mã đối tượng, Tên đối tượng (tên người bán), Mã số thuế, Nhóm HHDV mua vào nhưng không cập nhật lại tờ khai.
 • Hoặc thực hiện sửa trực tiếp một trong các thông tin trên bảng kê như: Số hóa đơn, Ngày hóa đơn, Tên người bán, Mã số thuế.

Khi chuyển lên MISA SME.NET 2017, các hoá đơn bị thay đổi trên vẫn được kê lên bảng kê và tờ khai của kỳ tính thuế tiếp theo.

Ví dụ:

 • Trên bảng kê mua vào tháng 3/2016, được lập trên phần mềm MISA SME.NET 2015 có phát sinh 2 hoá đơn:
  • Hóa đơn số 0000024 của chứng từ mua hàng số NK00009.
  • Hóa đơn số 0008290 của phiếu chi số PC00016.
 • Sau đó, kế toán có phát sinh chỉnh sửa lại hoá đơn của hai chứng từ NK00009 và PC00016 trên phần mềm MISA SME.NET 2015 như: Số hóa đơn, Ngày hóa đơn, Tên đối tượng, Mã số thuế, Nhóm HHDV, Mã đối tượng, Mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, nhưng không thực hiện lập lại tờ khai mà thực hiện chuyển đổi luôn lên MISA SME.NET 2017.
 • Trên dữ liệu MISA SME.NET 2017, thực hiện lập tờ khai thuế và bảng kê mua vào cho tháng 4/2016, thấy dữ liệu thuế không chính xác. => Kiểm tra lại bảng kê mua vào tháng 3/2016 thấy có lấy lên các hóa đơn số 0000024 và 0008290, nhưng tại danh sách Chọn chứng từ trên bảng kê mua vào, các hóa đơn này đang bị bỏ tích chọn. Vì vậy, khi lập bảng kê mua vào tháng 4/2016, thì bảng kê này vẫn lấy lên các hóa đơn số 0000024 và 0008290.

Giải pháp:

 • Đăng nhập vào dữ liệu trên phần mềm MISA SME.NET 2017.
 • Vào Báo cáo\Thuế\Đối chiếu thông tin hóa đơn trên bảng kê mua vào và chứng từ, kiểm tra lại các chứng từ bị lệch.
 • Mở bảng kê mua vào tháng 3/2016.
 • Nhấn Sửa.
 • Nhấn Chọn chứng từ và tích chọn vào các hóa đơn số 0000024 và 0008290.
 • Nhấn Cất.


Xem thêm