Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 8. Câu hỏi thường gặp > Một số câu hỏi liên quan đến Quỹ

Một số câu hỏi liên quan đến Quỹ


Câu hỏi: Tại sao khi lập phiếu thu/phiếu chi chương trình không cho cất và báo “thiếu tài khoản ngân hàng”?

Hướng dẫn

Nghiệp vụ phát sinh khi khách hàng rút tiền gửi về nhập quỹ tiền mặt hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản.

  • Khi khách hàng lập Phiếu thu, chọn Lý do nộp là “Rút tiền gửi về nộp quỹ” cần khai báo thông tin TK ngân hàng như sau:

     

  • Khi khách hàng lập Phiếu chi, chọn Lý do chi là “Gửi tiền vào ngân hàng” cần khai báo thông tin TK ngân hàng như sau:
Xem thêm