Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Câu hỏi: Tại sao đã khởi tạo và thông báo phát hành hóa đơn rồi nhưng không nhìn thấy mẫu đó để in trong danh sách mẫu hóa đơn

Hướng dẫn:

Kiểm tra thông tin dữ liệu xem đang chọn phương pháp tính thuế là gì? Nếu dữ liệu đang chọn phương pháp tính thuế là trực tiếp trên doanh thu thì mẫu hóa đơn phải khởi tạo từ hóa đơn bán hàng.Xem thêm