Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Trường hợp có sai sót trong hạch toán kế toán thuế, báo cáo sẽ hiển thị kết quả theo các nội dung sau:

1. Nghiệp vụ kê khai trùng hóa đơn đầu vào:

Trường hợp này, kế toán căn cứ vào các số hóa đơn, kỳ kê khai mà báo cáo liệt kê để điều chỉnh lại tờ khai thuế theo quy định.

2. Chênh lệch bảng kê thuế GTGT và sổ cái:

Trường hợp này, kế toán nhấn vào các số chứng từ, hóa đơn mà báo cáo liệt kê để kiểm tra nguyên nhân, xử lý chênh lệch (hạch toán lại số tiền, kê khai thuế bổ sung,…).Xem thêm