Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 8. Câu hỏi thường gặp > Một số câu hỏi liên quan đến CCDC > Làm thế nào để bỏ ghi/ghi sổ chứng từ của công cụ dụng cụ đã có phát sinh chứng từ liên quan?

Làm thế nào để bỏ ghi/ghi sổ chứng từ của công cụ dụng cụ đã có phát sinh chứng từ liên quan?


Câu hỏi: Làm thế nào để tôi bỏ ghi/ghi sổ chứng từ phát sinh của công cụ dụng cụ đã có phát sinh chứng từ liên quan?

Hướng dẫn:

Khi bỏ ghi/ghi sổ các chứng từ phát sinh của công cụ dụng cụ (CCDC) mà sau đó đã có phát sinh chứng từ liên quan, chương trình sẽ cảnh báo không cho phép kế toán bỏ ghi/ghi sổ các chứng từ này để đảm bảo số liệu được chính xác. Chẳng hạn, với chứng từ Phân bổ chi phí CCDC đã có phát sinh chứng từ liên quan, khi thực hiện Bỏ ghi/Ghi sổ chương trình sẽ hiện cảnh báo như sau:

Kế toán thực hiện theo 2 bước như sau:
Bước 1: Xem các chứng từ phát sinh liên quan
  • Vào phân hệ Công cụ dụng cụ, tại tab Sổ theo dõi CCDC. Mở công cụ dụng cụ muốn thực hiện ghi sổ/bỏ ghi chứng từ phát sinh.
  • Tại giao diện Sửa công cụ dụng cụ, nhấn vào tại đây. Chương trình sẽ hiển thị danh sách các chứng từ đã phát sinh liên quan.

Bước 2: Thực hiện bỏ ghi/ghi sổ các chứng từ phát sinh liên quan
Bỏ ghi các chứng từ phát sinh liên quan

Ghi sổ các chứng từ phát sinh liên quan
Lưu ý: Trường hợp chứng từ muốn Bỏ ghi/Ghi sổ chứa nhiều công cụ dụng cụ. Kế toán thực hiện Bỏ ghi/Ghi sổ tất cả các công cụ dụng cụ bằng chức năng Ghi sổ/Bỏ ghi theo lô
  • Vào menu Tiện ích, chọn Ghi sổ/Bỏ ghi theo lô.
  • Thiết lập thông tin thời gian phát sinh của công cụ dụng cụ và tích chọn Công cụ dụng cụ. Khoảng thời gian cần thiết lập phải chứa Ngày hạch toán chứng từ phát sinh sớm nhất đến chứng từ phát sinh muộn nhất.
  • Nhấn Bỏ ghi sổ.

  • Sau khi thực hiện bỏ ghi sổ và chỉnh sửa thông tin trên các chứng từ, kế toán thực hiện ghi sổ lại các chứng từ.


Xem thêm