Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Câu hỏi: Làm thế nào để ghi tăng công cụ dụng cụ?

Hướng dẫn:

Việc ghi tăng công cụ dụng cụ có thể được thực hiện trên phần mềm ở 2 giao diện sau:

  • Khai báo công cụ dụng cụ đầu kỳ
  • Ghi tăng công cụ dụng cụ

Tùy vào Ngày ghi tăng của công cụ dụng cụ (CCDC), kế toán sẽ thực hiện việc ghi tăng CCDC tại chức năng tương ứng.

1. Kế toán so sánh giữa Ngày ghi tăng của CCDC với Ngày bắt đầu hạch toán trên phần mềm (xem tại menu Tệp\Thông tin dữ liệu)


2. Với các CCDC ghi tăng trước ngày bắt đầu của dữ liệu kế toán (Ngày ghi tăng của CCDC < Ngày bắt đầu) thì kế toán sử dụng chức năng Khai báo công cụ dụng cụ đầu kỳ. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
3. Với các CCDC mua mới trong kỳ (Ngày ghi tăng của CCDC >= Ngày bắt đầu) thì kế toán sử dụng chức năng Ghi tăng công cụ dụng cụ. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Lưu ý: Trường hợp đã khóa sổ kỳ kế toán thì cần thực hiện như sau:

Bước 1: Bỏ khóa sổ kỳ kế toán.
  • Nếu CCDC có Ngày ghi tăng < Ngày bắt đầu thì bỏ khóa sổ về Ngày bắt đầu – 1.
  • Nếu CCDC có Ngày ghi tăng >= Ngày bắt đầu thì bỏ khóa sổ về ngày < Ngày ghi tăng của CCDC.
Xem hướng dẫn bỏ khóa sổ tại đây.
Bước 2: Ghi tăng CCDC theo hướng dẫn ở trên.


Xem thêm