Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Câu hỏi
Để thêm cột, sửa tên cột, thêm trường, sửa công thức cho cột trên các chứng từ, báo cáo theo công cụ dạng Stimul thì phải làm như thế nào?
 2. Hướng dẫn
Giả sử trên Hóa đơn GTGT (Mẫu tự in -3 liên) đơn vị muốn sửa mẫu hóa đơn có thêm hoặc bớt các thông tin trên mẫu mặc định của chương trình thì thực hiện như sau:

1. Hướng dẫn cách sửa text, sửa công thức cho cột

 • Ví dụ: Đơn vị muốn sửa cột Số lượng thành số lượng theo đơn vị chính thì thực hiện các bước sau:
  • Vào phân hệ Bán hàng chọn chứng từ Bán hàng lập kèm hóa đơn thực hiện in Hóa đơn GTGT (Mẫu tự in - 3 liên)

 


 


2. Hướng dẫn cách bổ sung thêm cột và thêm trường

 • Trên Hóa đơn GTGT (Mẫu tự in - 3 liên) đơn vị muốn bổ sung thêm cột Thuế trên hóa đơn thì thực hiện các bước sau:
 • Trên hóa đơn in ra chọn chức năng sửa mẫu, sau đó thực hiện bổ sung thêm textbox trên hóa đơn như sau:
 
 • Sau khi bổ sung thêm textbox thì thiết lập format cho textbox bổ sung

 • Sau khi thiết lập textbox cho cột bổ sung thì thực hiện lấy công thức cho cột bổ sung

3. Hướng dẫn thêm logo cho hóa đơn

 • Để thêm logo cho Hóa đơn GTGT (Mẫu tự in - 3 liên) đơn vị cần thực hiện thao tác sau:
 • Trên hóa đơn in ra chọn chức năng Sửa mẫu, khi đó chương trình hiển thị như sau:

 • Sau khi kéo trường hình ảnh vào vị trí chèn logo cần thực hiện thao tác sau:
 • Sau khi nhấn Open chương trình sẽ hiển thị như sau:
 • Sau khi nhấn OK, để LOGO dàn đều trường ảnh vừa kéo thì chọn thuộc tính sau:
 • Sau khi lưu lại thông tin chương trình sẽ hiển thị như sau:

4. Hướng dẫn cách bớt cột vừa thêm trên chương trình

 • Ví dụ: Để bỏ cột Thuế vừa thêm trên hóa đơn, người dùng vào Sửa mẫu, chọn cột muốn xóa xong nhấn delete, hoặc menu chuột phải chọn chức năng delete

Lưu ý: Để xóa một cột trên mẫu thì phải thực hiện xóa toàn bộ các cột tính toán liên quan đến

5. Hướng dẫn cách Thêm hình nền và chỉnh sửa hình nền trên chứng từ

Để thêm hình nền cho
Hóa đơn GTGT (Mẫu tự in - 3 liên) đơn vị cần thực hiện thao tác sau:
         - Trên hóa đơn in ra chọn chức năng Thêm hình nền, khi đó chương trình hiển thị như sau:
        

        - Nhấn vào icon Chọn để chọn hình nền và thực hiện sửa kích thước hình nền
       
        - Nhấn Cất, chương trình hiển thị hình nền trên chứng từ
       
   Xem thêm