Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Câu hỏi
Trường hợp KH in mã vạch trên theo mẫu tùy chọn mà có các thông tin trên tem không giống với những thông tin chương trình ngầm định mang đi. Vậy làm thế nào để sửa mẫu thay đổi các thông tin in trên mã vạch trên phần mềm MISA SME.NET 2017?
Hướng dẫn
Để sửa mẫu thay đổi các thông tin in trên mã vạch, KH thực hiện theo hướng dẫn sau:
 • Kế toán chọn chức năng Sửa mẫu vào Dictionary, sau đó vào Data Sources
 • Trong trường dữ liệu để sửa mẫu cho phép thực hiện lấy số liệu của các thông tin sau:
  • Mã VTHH: InventoryItemCode
  • Tên VTHH: InventoryItemName
  • Nhóm VTHH: InventoryItemcategoryCode
  • Nguồn gốc: InventoryItemSources
  • Mô tả: Description
  • Thời hạn BH: GuarantyPeriod
  • ĐVT chính: UnitName
  • Đơn giá bán 1: Saleprice1
  • Đơn giá bán 2: SalePrice2
  • Đơn giá bán 3: SalePrice3
  • Đơn giá bán Cố định: FixedSalePrice
  • Thuế suất GTGT: TaxRate
  • Tên/địa chỉ công ty trên liscence (để lấy trường này lên báo cáo thì vào DataSources chọn BusinessObjects, sau đó chọn trường CompanyName (Tên công ty) và CompanyAddress (Địa chỉ công ty))


Xem thêm