Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Câu hỏi

Để thêm cột, sửa tên cột, thêm trường, sửa công thức cho cột trên các chứng từ, báo cáo theo công cụ dạng SharpShooter thì phải làm như thế nào?

Hướng dẫn

Giả sử trên Thông báo công nợ đơn vị muốn sửa mẫu thêm, bớt trường, sửa cột có sẵn hoặc bớt cột so với mẫu mặc định của chương trình thì thực hiện như sau:
1. Hướng dẫn cách sửa text, sửa công thức cho cột
 • Ví dụ: Đơn vị muốn sửa cột Diễn giải thành cột Ngày hạch toán
 • Vào Báo cáo\Bán hàng chọn Thông báo công nợ, chọn tham số in báo cáo sau đó nhấn Đồng ý chương trình hiển thị báo cáo sau:
 
 • Chọn chức năng Sửa mẫu

  => Để sửa tên cột thì thực hiện như sau:

 • Trên giao diện Sửa mẫu chọn cột cần sửa tên, sau đó vào Properties, tại mục Text sửa cột Diễn giải thành Ngày hạch toán hoặc KH có thể kích đúp chuột vào cột cần sửa và thực hiện sửa trực tiếp

  => Để sửa cách lấy số liệu từ cột Diễn giải thành cột Ngày hạch toán thì thực hiện các bước sau: • Sau khi sửa công thức lấy số liệu cho cột cần sửa tên, nhấn Đồng ý để lưu lại công thức
 • Sau khi sửa mẫu và lưu mẫu xong chương trình sẽ hiển thị chứng từ như sau:

2. Hướng dẫn cách bổ sung thêm cột và thêm trường

 • Trên Thông báo công nợ đơn vị muốn bổ sung thêm cột Ngày hạch toán trên báo cáo cần thực hiện bước sau:
 • Trên báo cáo in ra chọn chức năng sửa mẫu, sau đó thực hiện bổ sung thêm textbox trên báo cáo như sau:
 • Sau khi thiết lập textbox cho cột bổ sung thì thực hiện lấy công thức cho cột bổ sung như sau:
  => Thêm công thức cho cột
 • Sau khi sửa mẫu và lưu mẫu xong chương trình sẽ hiển thị chứng từ như sau:

 

3. Hướng dẫn cách bớt cột vừa thêm trên chương trình
Ví dụ: Để bỏ cột Thuế vừa thêm trên hóa đơn, người dùng vào Sửa mẫu, chọn cột muốn xóa nhấn delete, hoặc menu chuột phải chọn chức năng Xóa đối tượng
Xem thêm