Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung

Với khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản, trường hợp chưa nhận được thông tin chuyển khoản của khách hàng, sau 3 ngày làm việc MISA sẽ gửi yêu cầu xác nhận thanh toán đơn đặt hàng phần mềm MISA SME.NET 2017. Khách hàng đăng nhập vào phần mềm và thực hiện xác nhận thanh toán đơn hàng đã đặt mua.

2. Các bước thực hiện

Lưu ý: Để thực hiện được các chức năng này máy tính cần có kết nối Internet.

Khi đăng nhập vào phần mềm MISA SME.NET 2017 từ sau 3 ngày làm việc kể từ khi đặt mua phần mềm hóa đơn điện tử và chương trình cấp tài nguyên tạm cho đơn vị, khách hàng sẽ nhận được thông báo yêu cầu xác nhận thanh toán đơn hàng đã đặt mua.

1. Nếu đã thanh toán đơn hàng đặt mua, khách hàng thực hiện xác nhận đã thanh toán như sau:
  • Khách hàng nhấn Xác nhận đã thanh toán trên câu thông báo.
  • Nhập chính xác nội dung chuyển tiền đã khi trong Ủy nhiệm chi khi thanh toán đơn hàng đặt mua phần mềm MISA SME.NET 2017 và nhấn Chọn để chọn hình ảnh của Ủy nhiệm chi.
  • Nhấn Xác nhận, chương trình hiển thị thông báo xác nhận thanh toán thành công.
2. Nếu khách hàng chưa thanh toán đơn hàng đặt mua, thực hiện thanh toán đơn hàng như sau:
  • Nhấn Thanh toán ngay trên câu thông báo

  • Chương trình sẽ tự động lập ủy nhiệm chi, khách hàng khai báo các thông tin còn thiếu và nhấn Cất.
3. Nếu khách hàng muốn hủy đơn hàng, thực hiện như sau:
  • Nhấn Hủy đơn hàng trên câu thông báo

Lưu ý: Khách hàng không thực hiện hủy bỏ được những đơn hàng đã thanh toán.
4. Trường hợp sau 2 ngày làm việc kể từ khi khách hàng nhận được thông báo yêu cầu xác nhận, nếu khách hàng chưa thực hiện Xác nhận thanh toán hay Thanh toán ngay đơn hàng đặt mua phần mềm MISA SME.NET 2017, chương trình sẽ tạm hủy đơn hàng đặt mua. Đồng thời, trạng thái đơn hàng trên phần mềm sẽ chuyển thành Tạm hủy đơn hàng.
Lưu ý: Khách hàng vẫn có thể thực hiện thanh toán đơn hàng đối với những đơn hàng có trạng thái thanh toán là Tạm hủy đơn hàng
Ngoài ra, khách hàng có thể xác nhận thanh toán trên menu Trợ giúp/Quản lý đơn hàng mua phần mềm MISA. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.


Xem thêm