Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Kế toán có thể lựa chọn việc ẩn/hiện các tab trên các phân hệ: Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý phát hành hoá đơn, Kho, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Tiền lương, Giá thành, Tổng hợp, Hợp đồng, Thủ kho, Thủ quỹ.

Ví dụ trên phân hệ Quỹ:Xem thêm