Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

  • Mở MISA Cloud Center, nhập các thông tin đăng nhập như trong email MISA gửi cho khách hàng.
  •  Đổi lại mật khẩu (nếu đăng nhập lần đầu tiên).
  • Nhập mật khẩu cũ, và mật khẩu mới muốn đổi, sau đó nhấn Đồng ý.

    Lưu ý: Mật khẩu phải có tối thiểu 8 ký tự.

    Xem thêm