Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Hướng dẫn:

Trường hợp trong kỳ có tháng chưa thực hiện phân bổ CCDC, chương trình sẽ hiển thị báo cáo liệt kê chi tiết các tháng này.


Trường hợp này Kế toán thực hiện phân bổ CCDC cho các tháng được liệt kê trên báo cáo. Xem hướng dẫn phân bổ CCDC tại đây.
Xem thêm