Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Hướng dẫn:

Trường hợp trong kỳ có tháng chưa thực hiện tính khấu hao TSCĐ, chương trình sẽ hiển thị báo cáo liệt kê chi tiết các tháng này.

Trường hợp này Kế toán thực hiện tính khấu hao cho các tháng được liệt kê trên báo cáo. Xem hướng dẫn tính khấu hao tại đây.


 


Xem thêm