Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.3. Khác > Hướng dẫn > Menu Tiện ích > Kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách > 3. Kho, mua hàng > 3.3. Chứng từ nhập, xuất kho nhưng hạch toán vào tài khoản khác tài khoản kho (152, 155...) dẫn đến chênh lệch giữa sổ cái và sổ kho

3.3. Chứng từ nhập, xuất kho nhưng hạch toán vào tài khoản khác tài khoản kho (152, 155...) dẫn đến chênh lệch giữa sổ cái và sổ kho


Hướng dẫn
Trường hợp trong kỳ có chứng từ nhập/xuất kho nhưng không hạch toán vào tài khoản kho, chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết thể hiện thông tin: Chứng từ nhập/xuất kho, VTHH và tài khoản hạch toán có sai sót.
Lưu ý:

Trường hợp này Kế toán cần kiểm tra và chỉnh sửa lại cho chính xác bằng cách:
1. Nhấn vào Số chứng từ để mở chứng từ chi tiết lên kiểm tra.
2. Sửa lại tài khoản hạch toán trên chứng từ cho đúng thực tế:
  • Với chứng từ nhập kho, hạch toán lại Tài khoản Nợ vào tài khoản kho tương ứng (Ví dụ: Nợ TK 152, 156...)
  • Với chứng từ xuất kho, hạch toán lại Tài khoản Có vào tài khoản kho tương ứng (Ví dụ: Nợ TK 152, 156...)


Xem thêm