Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Hướng dẫn
Trường hợp có khách hàng/nhà cung cấp bị trùng mã số thuế (trong danh mục khách hàng, nhà cung cấp), chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết thể hiện thông tin Khách hàng, Nhà cung cấp và Mã số thuế bị trùng.
Nguyên nhân và giải pháp:
1. Thông thường việc trùng mã số thuế là do cùng 1 khách hàng, nhà cung cấp nhưng khai báo thành nhiều mã khác nhau. Dẫn đến công nợ, số thu, số trả có thể hạch toán lẫn lộn vào các mã này dẫn đến sai lệch số liệu công nợ.
=> Trường hợp này Kế toán có thể gộp mã khách hàng, nhà cung cấp thành 1 mã duy nhất để đảm bảo công nợ phản ánh đúng bằng cách vào menu Danh mục\Đối tượng\Khách hàng hoặc Nhà cung cấp, trên danh sách Khách hàng, nhà cung cấp chọn khách hàng\NCC cần gộp mã kích chuột phải chọn chức năng Gộp.
Xem hướng dẫn gộp khách hàng tại đây.
Xem hướng dẫn gộp nhà cung cấp tại đây.
2.
Trường hợp do nhập sai mã số thuế 1 khách hàng, nhà cung cấp nào đó thì kế toán vào danh mục khách hàng, nhà cung cấp sửa lại mã số thuế đúng.


Xem thêm