Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Giúp khai báo các CCDC đã được ghi tăng từ trước khi sử dụng phần mềm để tiếp tục theo dõi và phân bổ.

2. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện
Việc theo dõi CCDC phải được thực hiện đồng thời trên cả Sổ cái tài khoản 242 và Sổ theo dõi CCDC. Trong đó:
  • Sổ cái tài khoản 242: dùng để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều kỳ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí SXKD của các kỳ kế toán sau (trong đó có bao gồm CCDC).
  • Sổ theo dõi CCDC: dùng để theo dõi chi tiết về CCDC như: Mã CCDC, Tên CCDC, Số lượng, Giá trị CCDC, Tổng số kỳ phân bổ, Số kỳ phân bổ còn lại, Giá trị đã phân bổ, Giá trị còn lại...
Việc theo dõi CCDC trên 2 hệ thống sổ này phải khớp nhau. Do đó, khi khai báo CCDC đầu kỳ thì giá trị của CCDC đầu kỳ phải được phản ánh tương ứng trên số dư đầu kỳ của tài khoản 242.
Bước 1: Khai báo CCDC đầu kỳ

Bước 2: Kiểm tra số dư đầu kỳ tài khoản 242


Xem thêm