Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép khai báo các TSCĐ đã được ghi tăng từ trước khi sử dụng phần mềm để tiếp tục theo dõi và tính khấu hao trên phần mềm.

Các bước thực hiện

Việc theo dõi TSCĐ được thực hiện đồng thời trên cả Sổ cái tài khoản 211/212/213; 214 và Sổ TSCĐ. Trong đó:
  • Sổ cái tài khoản 211/212/213, 214: dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm nguyên giá, giá trị hao mòn TSCĐ.
  • Sổ tài sản cố định: dùng để theo dõi chi tiết về TSCĐ như: Loại tài sản, Tên tài sản, Nguyên giá, thời gian trích khấu hao, hao mòn lũy kế...
Việc theo dõi TSCĐ trên 2 hệ thống sổ này phải khớp nhau. Do đó, khi khai báo TSCĐ đầu kỳ thì Nguyên giá của TSCĐ phải được phản ánh tương ứng trên số dư đầu kỳ của tài khoản 211/212/213, và giá trị hao mòn lũy kế của TSCĐ phải được phản ánh tương ứng trên số dư đầu kỳ của tài khoản 214.
Bước 1: Khai báo TSCĐ đầu kỳ

Bước 2: Kiểm tra số dư đầu kỳ tài khoản 211/212/213, 214Xem thêm