Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép chọn 1 hay nhiều CCDC để cập nhật nhóm CCDC.

Cách thao tác

Trên tab Sổ theo dõi CCDC, chọn một hay nhiều CCDC, click chuột phải chọn Cập nhật nhóm CCDC

 

Nhập tên nhóm CCDC, hoặc sổ danh sách chọn từ nhóm CCDC đã được lập, nhấn Đồng ý.

 

Sổ theo dõi CCDC sau khi cập nhật nhóm CCDCXem thêm