Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 1. Bắt đầu sử dụng > Cài đặt và kết nối dữ liệu

Cài đặt và kết nối dữ liệu


Máy chủ

Hướng dẫn các bước để cài đặt và kết nối dữ liệu

trên máy chủ
                                 

Máy trạm

Hướng dẫn các bước để cài đặt và kết nối dữ liệu

trên máy trạm
                                 


Xem thêm