Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Các bước thực hiện:

  1. Mở chứng từ cần in.
  2. Nhấn biểu tượng  bên cạnh chức năng In.
  3. Chọn mẫu in.

  4. Nhấn Tùy chỉnh.
  5. Điều chỉnh giảm Lề trái tương ứng với phần bị tràn ra ngoài.
  6. Nhấn Đồng ý.


Xem thêm