Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Cho phép các đơn vị là Hợp tác xã có thể lập được các báo cáo Doanh thu, chi phí và phân phối lãi theo thông tư 24/2017/TT-BTC trên phần mềm MISA SME.NET 2019.
2. Các bước thực hiện
Lưu ý: Chỉ đáp ứng việc lập báo cáo Doanh thu, chi phí và phân phối lãi cho dữ liệu theo thông tư 133.
Bước 1: Thiết lập lại hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 24/2017/TT-BTC

Bước 2: Khai báo các Khoản mục chi phí, Công trình cần tổng hợp lên báo cáo

Bước 3: Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh

Bước 4: Thiết lập hiển thị báo cáo tài chính của Hợp tác xã

Bước 5: Lập báo cáo Doanh thu, chi phí và phân phối lãi


Xem thêm