Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Mô tả
Trường hợp nhập khẩu dữ liệu của thông tư này (Ví dụ: Thông tư 133) vào dữ liệu của thông tư khác (Ví dụ: Thông tư 200), nếu chọn nhập khẩu cả danh mục tài khoản kết chuyển, sẽ làm danh mục tài khoản kết chuyển bị trùng.
Ví dụ: Trên dữ liệu TT200 đã có cặp kết chuyển 642-911, khi nhập khẩu dữ liệu TT133 vào TT200, chương trình mang cả cặp 6421-911 và cặp 6422-911 sang. Làm cho khi kết chuyển lãi lỗ, bị kết chuyển 2 lần chi phí, làm sai lệch báo cáo tài chính
2. Cách khắc phục
1. Khi thực hiện nhập khẩu dữ liệu, nếu nhập khẩu dữ liệu của thông tư này vào dữ liệu của thông tư khác thì không thực hiện nhập khẩu danh mục tài khoản kết chuyển:
2. Khi đó chương trình sẽ giữ nguyên các cặp tài khoản kết chuyển của dữ liệu hiện tại, mà không mang các cặp tài khoản kết chuyển của dữ liệu nhập khẩu sang.
Lưu ý: Nếu muốn tạo thêm các cặp tài khoản kết chuyển, thực hiện theo hướng dẫn tại đây.


Xem thêm