Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 4. Câu hỏi thường gặp > Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ > Danh mục > Tại sao khi bỏ tích chọn Khách hàng trên danh mục Nhà cung cấp, chương trình lại yêu cầu xóa công nợ đầu kỳ của Nhà cung cấp?

Tại sao khi bỏ tích chọn Khách hàng trên danh mục Nhà cung cấp, chương trình lại yêu cầu xóa công nợ đầu kỳ của Nhà cung cấp?


1. Mô tả
Khi sửa Nhà cung cấp trên danh mục nhà cung cấp, nếu bỏ tích chọn Khách hàng, chương trình xuất hiện cảnh báo.

2. Nguyên nhân
Do đã có phát sinh số dư Công nợ khách hàng đầu kỳ của nhà cung cấp này, nên chương trình không cho phép bỏ tích chọn Khách hàng để tránh sai lệch giữa báo cáo công nợ và Bảng cân đối Kế toán.

3. Cách xử lý
Để bỏ tích chọn Khách hàng trên danh mục Nhà cung cấp, kế toán cần xóa bỏ số dư công nợ khách hàng đã phát sinh. Các bước thực hiện như sau:
1. Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Công nợ khách hàng.
2. Xóa bỏ số dư công nợ khách hàng của nhà cung cấp (muốn bỏ tích chọn Khách hàng).

3. Vào menu Danh mục\Đối tượng\Nhà cung cấp, chọn Nhà cung cấp và bỏ tích chọn Khách hàng.

Lưu ý: Sau khi xóa bỏ số dư công nợ khách hàng, Kế toán cần kiểm tra lại và đảm bảo Số dư công nợ Khách hàng đầu kỳ/Số dư công nợ Nhà cung cấp đầu kỳ phải được khai báo đầy đủ, khớp đúng với các Báo cáo tổng hợp công nợ tính đến trước ngày bắt đầu hạch toán trên phần mềm.


Xem thêm