Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Hướng dẫn Phân bổ các khoản doanh thu nhận trước:
1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Doanh thu nhận trước\tab Phân bổ doanh thu nhận trước. Nhấn Thêm.
2. Chọn kỳ phân bổ doanh thu nhận trước, nhấn Đồng ý.
3. Chương trình sẽ tự động xác định và thực hiện phân bổ các khoản doanh thu nhận trước:
  • Xác định các khoản Doanh thu nhận trước cần phân bổSố tiền phân bổ trong kỳ.
Lưu ý:
  • Có thể tự nhập tay Số tiền phân bổ trong kỳ (nếu muốn).

  • Ghi nhận bút toán hạch toán doanh thu phân bổ. (Bút toán này sẽ được ghi vào sổ cái của các tài khoản tương ứng).

4. Nhấn Cất.
Lưu ý:
  • Nếu không muốn tiếp tục phân bổ Doanh thu nhận trước cho các kỳ tiếp theo thì thiết lập ngừng phân bổ Doanh thu nhận trước trên tab Doanh thu nhận trước.
  • Có thể xuất khẩu bảng phân bổ ra file excel bằng cách nhấn Xuất khẩu bảng PB.
Xem toàn bộ luồng Quản lý các khoản Doanh thu nhận trước tại đây.


Xem thêm