Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Nội dung
Giúp quản lý các khoản doanh thu nhận trước được phân bổ cho nhiều kỳ. (Doanh thu nhận trước như: Số tiền của khách hàng đã trả trước cho một hoặc nhiều kỳ kế toán về cho thuê tài sản; Khoản lãi nhận trước khi cho vay vốn hoặc mua các công cụ nợ; Và các khoản doanh thu chưa thực hiện khác như: Khoản chênh lệch giữa giá bán hàng trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả tiền ngay, khoản doanh thu tương ứng với giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc số phải chiết khấu giảm giá cho khách hàng trong chương trình khách hàng truyền thống...
2. Định khoản
1. Khi phát sinh các khoản doanh thu nhận trước (cho thuê văn phòng, cho thuê TSCĐ...).
Nợ TK 111, 112 Tổng số tiền nhận trước trả trước
     Có các TK 3387 Doanh thu chưa thực hiện (giá chưa có thuế GTGT)
             Có TK 33311            Thuế GTGT phải nộp
2. Định kỳ, phân bổ doanh thu chưa thực hiện
Nợ TK 3387
     Có TK 511, 515 Doanh thu chưa thực hiện phân bổ trong kỳ

3. Mô tả nghiệp vụ
Khi phát sinh doanh thu chưa thực hiện đơn vị sẽ thực hiện như sau:
  1. Kế toán tổng hợp sẽ tập hợp các chứng từ gốc liên quan và tiến hành hạch toán/ghi tăng doanh thu chưa thực hiện, xác định đối tượng phân bổ để theo dõi, quản lý.
  2. Kế toán hạch toán và in chứng từ chuyển kế toán trưởng ký duyệt.
  3. Định kỳ kế toán tổng hợp tiến hành phân bổ doanh thu chưa thực hiện.
4. Hướng dẫn
  • Bước 2: Hạch toán doanh thu nhận trước phát sinh
Tùy vào loại doanh thu nhận trước và hình thức thanh toán mà các khoản Doanh thu này sẽ được ghi nhận trên phân hệ Bán hàng, Quỹ hoặc Ngân hàng.
Ví dụ: Doanh thu nhận trước về cho thuê văn phòng thu bằng tiền gửi ngân hàng.
=> Lập Chứng từ bán hàng ghi nhận Doanh thu nhận trước phát sinh (Trong đó, cần khai báo mặt hàng "Cho thuê văn phòng" có tính chất là Dịch vụ để hạch toán)Xem thêm