Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 2. Hướng dẫn theo nghiệp vụ

2. Hướng dẫn theo nghiệp vụ                                                                                     
      
1. Phân bổ Công cụ dụng cụ
2. Phân bổ chi phí trả trước
3. Tính khấu hao Tài sản cố định
4. Tính giá xuất kho
5. Tính tỷ giá xuất quỹ (nếu phát sinh chi ngoại tệ)
6. Tính lương, hạch toán chi phí lươngtrả lương
cho nhân viên
7. Tính giá thành (với đơn vị sản xuất)
8. Khấu trừ thuế
9. Lập và nộp báo cáo thuế
10. Kết chuyển lãi lỗ
11. Tạm tính thuế TNDN
12. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách
13. In sổ sách, chứng từ
14. Quản lý công nợ phải thu
15. Quản lý công nợ phải trả
16. Đối chiếu công nợ với Khách hàng/NCC
17. Lập báo cáo quản trị
18. Lập báo cáo phân tích tài chính
  ĐẦU NĂM:
1. Tạo mới dữ liệu từ năm trước (nếu muốn tách dữ liệu để quản lý)

2. Kết chuyển lợi nhuận năm nay sang năm trước.
CUỐI NĂM:
1. Kiểm kê, đối chiếu thực tế
2. Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ
3. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách
4. Tính thuế TNDN phải nộp
5. Lập và kiểm tra BCTC
6. Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế
7. Khóa sổ kỳ kế toán

                                                                                             

Quỹ

Ngân hàng

Mua hàng

        


Bán hàng

Hóa đơn đặt in/tự in

Hóa đơn điện tử
   


Kho  

 Công cụ dụng cụ

 Tài sản cố định

   

 Tiền lương

Thuế

 Giá thành

   

 Tổng hợp

 Ngân sách

     Xem thêm