Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

   
    1. Mua hàng theo đơn mua hàng
    2. Mua hàng theo lệnh sản xuất

    3. Mua hàng theo hợp đồng mua hàng
    4. Mua hàng trong nước về nhập kho
    5. Mua hàng trong nước không qua kho
    6. Mua hàng nhập khẩu nhập kho
    7. Mua hàng nhập khẩu không qua kho
    8. Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng
    9. Mua hàng có chiết khấu thương mại
    10. Mua hàng tại đơn vị giao ủy thác nhập khẩu
    11. Mua hàng tại đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu
    12. Hàng về trước hóa đơn về sau
    13. Hóa đơn về trước hàng về sau
    14. Mua dịch vụ
    15. Giảm giá hàng đã mua về nhập kho
    16. Giảm giá hàng mua về không qua kho
    17. Trả lại hàng đã mua về nhập kho
    18. Trả lại hàng đã mua về không qua kho
    19. Đối trừ chứng từ công nợ của nhà cung cấp
    20. Bù trừ công nợ           
                 1. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách:
                 2. Quản lý công nợ phải trả           
                
3. Đối chiếu công nợ phải trả với NCC
                 4. Lập báo cáo quản trị
  
       
 1. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách:


Xem thêm