Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

   
    1. Bán hàng theo báo giá
    2. Bán hàng theo đơn đặt hàng

    3. Bán hàng theo hợp đồng
    4. Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước
    5. Bán hàng xuất khẩu
    6. Bán hàng có chiết khấu thương mại
    7. Bán hàng khuyến mại (không kèm điều kiện)
    8. Bán hàng khuyến mại (có kèm điều kiện)
    9. Bán hàng thông qua các đại lý
    10. Giảm giá hàng bán
    11. Trả lại hàng bán
    12. Bán hàng tại đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng
    13. Bán hàng tại đơn vị giao ủy thác xuất khẩu
    14. Bán hàng tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu
    15. Xuất hóa đơn cho khách hàng  
    16. Thiết lập chính sách giá
    17. Tính giá bán
    18. Lập kế hoạch thu nợ
    19. Đối trừ chứng từ công nợ của khách hàng
    20. Bù trừ công nợ           
                 1. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách:
                 2. Quản lý công nợ phải thu           
                
3. Đối chiếu công nợ phải thu với khách hàng
                 4. Lập báo cáo quản trị
  
       
 1. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách:


Xem thêm