Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

   
1. Nhập kho:
    1. Nhập kho hàng mua đang đi đường
    2. Nhập kho thành phẩm sản xuất

    3. Nhập kho NVL dùng cho sản xuất không sử dụng hết
    4. Nhập kho hàng bán bị trả lại
    5. Nhập kho hàng từ chi nhánh phụ thuộc chuyển đến
    6. Hàng gửi đi gia công nhập lại kho
    7. Nhập kho hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
    8. Nhập kho hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công
2. Xuất kho 
    9. Xuất kho NVL cho hoạt động sản xuất
    10. Xuất NVL cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ 
    11. Xuất NVL, hàng hóa góp vốn, đầu tư vào công ty khác
    12. Xuất kho bán hàng
    13. Xuất hàng hóa mang đi biếu, tặng, sử dụng nội bộ
    14. Xuất hàng cho các đơn vị (chi nhánh) hạch toán phụ thuộc

    15. Xuất trả lại hàng mua
3. Chuyển kho
    16. Chuyển vật tư, hàng hóa giữa các kho nội bộ
    17. Chuyển hàng gửi bán đại lý
4. Lắp ráp, tháo dỡ
    18. Xuất kho vật tư để lắp ráp và nhập kho thành phẩm lắp ráp
    19. Xuất kho hàng hóa để tháo dỡ và nhập thành phẩm được tháo dỡ
5. Sắp xếp thứ tự chứng từ nhập, xuất
                                                                                    
1. Cập nhật giá nhập kho thành phẩm (Áp dụng với đơn vị không sử dụng phần mềm để tính giá thành)                        
2. Tính giá xuất kho    
3. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách                                
4. Lập báo cáo quản trị                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
1. Kiểm kê kho
2. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


Xem thêm