Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

   
                                                                                                                                                
1. Tính giá thành theo PP giản đơn                               
2. Tính giá thành theo PP hệ số, tỷ lệ
3. Tính giá thành theo Công trình/Vụ việc
4. Tính giá thành đơn hàng 
5. Tính giá thành hợp đồng
6. Tập hợp chi phí trực tiếp
7. Tập hợp khoản giảm giá thành
8. Lập bảng tập hợp chi phí theo yếu tố chi phí
9. Lập bảng tập hợp chi phí theo khoản mục
10. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách
11. Lập báo cáo quản trị                                                                                                    

  
1. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách                                                     
                                                                  


Xem thêm