Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Các loại thuế khác bao gồm: Thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu, thuế nhà đất, tiền thuê đất, thuế bảo vệ môi trường, thuế nhà thầu, thuế môn bài, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác. 
2. Mô tả nghiệp vụ
Khi phát sinh các khoản thuế khác đã liệt kê ở trên, thông thường sẽ có các hoạt động sau đây:
  1. Tính và hạch toán số thuế phải nộp.
  2. Lập hồ sơ khai thuế.
  3. Nộp thuế
3. Hướng dẫn trên phần mềm
​Hiện nay chương trình chưa hỗ trợ lập tờ khai cho các loại thuế khác đã liệt kê ở trên, các bước hạch toán số thuế phải nộp và nộp thuế sẽ được thực hiện trên phần mềm như sau:
Tính và hạch toán số thuế phải nộp

Nộp thuế


Xem thêm