Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 2. Hướng dẫn theo nghiệp vụ > 2.2. Ngân hàng > Chi tiền gửi > Nộp các loại thuế khác bằng tiền gửi ngân hàng (GTGT, TNDN, TTĐB,...)

Nộp các loại thuế khác bằng tiền gửi ngân hàng (GTGT, TNDN, TTĐB,...)


Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim )

1. Định khoản

2. Mô tả nghiệp vụ

3. Các bước thực hiệnXem thêm