Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

   
    1. Lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu (nếu khai theo từng lần phát sinh)
    2. Lập tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu khai theo từng lần phát sinh)

    3. Lập tờ khai thuế tài nguyên (nếu khai theo từng lần phát sinh)
    4. Hạch toán các loại thuế khác 

1. Lập tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ                               
2. Lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu
3. Lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT
4. Lập tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư
5. Lập tờ khai thuế Tiêu thụ đặc biệt
6. Lập tờ khai thuế tài nguyên
7. Hạch toán thuế TNDN tạm tính
8. Hạch toán thuế TNCN tạm tính
9. Khấu trừ thuế GTGT 
10. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách
11. Lập báo cáo quản trị                                                                                            

  
1. Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
2. Hạch toán chênh lệch thuế TNDN tạm tính so với quyết toán
3. Hạch toán chênh lệch thuế TNCN tạm tính so với quyết toán  
4. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách                                                     
                                                                  


Xem thêm