Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

   
1. Tăng TSCĐ:
    1. Mua mới TSCĐ
    2. TSCĐ đầu tư XDCB hoàn thành đưa vào sử dụng

    3. Xuất kho thành phẩm, hàng hóa làm TSCĐ
    4. Nhận vốn góp bằng TSCĐ
    5. Nhận tài trợ, biếu tặng TSCĐ đưa vào sử dụng ngay cho sản xuất kinh doanh
    6. Tăng TSCĐ thuê tài chính
    7. Chuyển TSCĐ thuê tài chính thành TSCĐ hữu hình
    8. Tăng do trao đổi TSCĐ

2. Giảm TSCĐ:
    9. Thanh lý, nhượng bán TSCĐ
   10. Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết
   11. Mang TSCĐ đi đầu tư dài hạn
   12. Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty con
   13. Chuyển TSCĐ thành CCDC 

3. Đánh giá lại TSCĐ
4. Điều chuyển TSCĐ giữa các bộ phận

                                                                                    
1. Khấu hao TSCĐ                    
2. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách                                 
3. Lập báo cáo quản trị                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
1. Kiểm kê TSCĐ
2. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


Xem thêm